KiSoft

 

Kisoft je napravio softverski proizvod koji se koristi u obradi računovodstvenih podataka, automatizaciji knjigovodstvenih evidencija i dobijanju računovodstvenih informacija, u preduzećima, zadrugama i kod drugih pravnih lica.

Aplikacije su pravljene u skladu sa srpskim računovodstvenim standardom, tj. imaju zakonski propisanu računovodstvenu strukturu, poseduju zahtevane elemente kvaliteta i kroz formalne i logičke kontrole poštuju načela računovodstvene prakse.

Softverski proizvod obuhvata više međusobno povezanih aplikacija koje su istovremeno i nezavisne celine koje se kao takve mogu koristiti.

Ovaj paket aplikacija za upravljanjem poslovanjem se sastoji od:


Finansiskog knjigovodstva

 

Segment finansijskog knjigovodstva je centralni segment u knjigovodstvu. Tu se nalaze sve promene bazirane na kontnom planu, bilo direktnim unosom (knjiženjem) finansijskih naloga, bilo automatskim knjiženjem iz izvornih dokumenata ili iz obrada.


Robno-materijalno knjigovodstvo

 

Programski segment 'robno-materijalno knjigovodstvo' sadrži svu funkcionalnost vođenja magacinske evidencije artikala kao i automatsku vezu sa finansijskim knjigovodstvom. Zasniva se na unosu dokumenata koji vrše promenu na nekom magacinu izraženu kroz količinu, cenu i vrednost.


Veleprodaja/Maloprodaja

 

Robno-materijalno knjigovodstvo veleprodaje/maloprodaje obuhvata materijalnu i finansijsku evidenciju zaliha artikala koje se unose u veleprodajne magacine. Projektom je predviđeno vođenje zaliha u real time okruženju (svaki ulaz i izlaz robe odražava se na stanje zaliha), dok se stavovi za finansijsko knjigovodstvo automatski formiraju po nalogu računovodstva. Zbog toga deo ovih evidencija pripada oblasti računovodstva a deo oblasti komercijale (magacina).

Osnovni cilj je pracenje zaliha robe (artikala) po artiklima, nosiocima troškova (organizacionim jedinicama) i magacinima. Za firme koje u svom sastavu imaju maloprodajne objekte urađeni su programi za prenos robe iz veleprodajnih u maloprodajnih objekata, kao iz jedne organizacione jedinice u veleprodaji u drugu organizacionu jedinicu u veleprodaji.


Proizvodnja

 

Segment proizvodnja je namenjen za kreiranje radnih naloga i praćenje radnih listi u procesu proizvodnje. Program omogućava evidenciju tehnologije izrade proizvoda (šifarnik artikala, sastavnice proizvoda, normativ operacija). Centralno mesto u programu zauzima evidencija radnih naloga. Na osnovu definisane tehnologije izrade moguće je radnom nalogu dodeliti tehnologiju izrade i samim tim raspisati radne liste koje će pratiti ceo tok proizvodnje. Omogućen je jednostavan način izmene procesa proizvodnje u toku same proizvodnje. Na osnovu unetih podataka moguće je dobiti nekoliko izveštaja koji se svode na pregled radnih naloga i pregled učinaka radnika.


Obračun zarada

 

Programski segment Obračun zarada zaposlenih sadrži evidenciju zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih koja su ostvarena iz radnog odnosa, uključujući i obračun zarada zaposlenih upućenih na rad u inostranstvo (u situaciji kada se ne primenjuje neki od međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja), kao i obračun lične zarade preduzetnika i doprinosa osnivača koji nije zasnovao radni odnos u svom privrednom društvu. Na osnovu bogate parametrizacije moguć je obračun zarade koja je definisana osnovnom bruto zaradom za mesec, bruto zaradom po satu ili na osnovu koeficijenta i cene rada. Moguć je obračun jedne ili više isplata u mesecu, uz Zakonom propisan akumuliranja u obračunu.


Osnovna sredstva

 

Segment knjigovodstva osnovnih sredstava evidentira promene vezane za osnovna sredstva sa bilansnog i poreskog aspekta. Promene se odnose na nabavku i otuđenje osnovnih sredstava, njihovu amortizaciju, popis i procenu. Amortizacija se obračunava automatski prema proporcionalnoj ili degresivnoj metodi. Procena osnovnih sredstava obrađuje unete podatke o izvršenoj proceni po više različitih načina preračuna.


Maloprodajna kasa/restoran

 

Segment Kasa u maloprodaji je namenjen za evidentiranje prodaje u maloprodajnim objektima. Moguće je posle kreiranja računa isti automatski štampati na fiskalnom uređaju. Korisničko okruženje je prilagođeno intenzivnoj prodaji. Moguće je koristiti bar kod čitače i data terminale za jednostavniji unos artikala. Moguće je račun naplatiti na više načina: gotovinom, platnom karticom, čekom, preko računa (tada se izdaje faktura), na kredit.

Omogućeno je i razdvajanje pazara po smenama i operaterima. U restoranskom modu se mogu evidentirati i lokacije (npr. stolovi). Pri prodaji artikala koji imaju normativ sa zaliha se uzimaju artikli iz sastavnice proizvoda koji se prodaje.


PDV evidencija

 

Evidentiranje u Knjigu primljenih računa (Knjiga ulaznih faktura) i Knjigu izdatih računa (Knjiga izlaznih faktura) se može vršiti direktno ili automatski iz drugih izvornih računovodstvenih dokumenata kao na primer: kalkulacije, fakture (računi), avansni računi, robni dokumenti (ul-izl), pdv dokumenti, i još neki dokumenti koji su predviđeni za knjiženje u pdv knjigama .Obračun pdv-a i izrada poreske prijave direktno zavisi od sadržaja evidencija Knjiga primljenih računa (Knjiga ulaznih faktura) i Knjiga izdatih računa (Knjiga izlaznih faktura).

 

    Pratite Nas

  •